Stressrehabilitering och stress-prevention
CercaDeTi Rehab behandlar och rehabiliterar personer med stressrelaterad psykisk ohälsa med syfte att återställa bästa möjliga hälsa, funktion och arbetsförmåga. En internatrehabilitering med fokus på stressrelaterad ohälsa och utmattningssyndrom ger ett gott resultat då man kan fokusera på sig själv.

Multimodal rehabilitering
Enligt Socialstyrelsens och Sveriges Kommuner och Landstings definition är multimodal rehabilitering ”en rehabiliteringsmetod med ett fast team bestående av flera professioner som planerar och samordnar åtgärder enligt ett visst program för att uppnå gemensamma mål som definierats med patienten”. Det anses vara en bra metod vid stressrehabilitering. Vårt multimodala rehab-team består av läkare, sjuksköterska, kurator, kognitiv beteendeterapeut,
fysioterapeut, arbetsterapeut och rehab-assistenter.

CercaDeTi Rehab samarbetar med ReSset, ett holländskt program som inte bara fokuserar på
rehabilitering av stressrelaterad ohälsa utan också erbjuder ett utbildningsprogram för arbetsgivare som vill ge sina anställda rätt sätt att hantera stress i sin arbetssituation och undvika stressrelaterad ohälsa.

Stressprevention

Ett 2 veckors program för anställda och chefer.

Programmet omfattar:
– In- och utskrivning av läkare och sjuksköterska.
– Individuella insatser från kurator, KBT-terapeut och fysioterapeut.
– Gruppbehandlingen men hjälp av alla yrkeskategorier.
– Fysisk träning
– Gemensamma aktiviteter
– Implementering
– Uppföljning efter 1, 3 och 6 månader.


Stressrehabilitering
Rehabilitering fysiskt, mentalt och socialt.
Programmet pågår i internatform under 3-4 veckor och innehåller:
– Inskrivning av samtliga i rehab-teamet
– Bedömning av din situation. Tillsammans bedömer vi vilka stressorre som påverkar dig, på vilket
område du behöver förändra ditt beteende och utifrån det skrivs en individuell behandlingsplan
– kognitivt beteende inriktad samtalsgrupp
– Individuella insatser från kurator, KBT-terapeut, arbetsterapeut och fysioterapeut.
– fysisk aktivitet
– gemensamma aktiviteter
– digitala trepartsmöten och regelbundna avstämningsmöten med er som arbetsgivare. Vi kommer med konkreta råd om rehabiliteringen och återgång i arbete och sköter vid behov kontakten med
Försäkringskassan.

Detta omfattar:
– Utvärdering
– Implementering
– Uppföljning 1, 3 och 6 månader efter rehab-perioden.
– Förutsättningen för att delta i en rehab-period är att patienten är färdigutredd avseende
differentialdiagnoser.


För arbetstagare
Känner du dig stressad, överarbetad och överbelastad? Har du en stark känsla av att dina resurser
och krafter börjar sina? Känner du att du inte kan påverka din situation och behöver hjälp? Många
reagerar på livssvårigheter genom att anstränga sig ännu hårdare och undertrycker egna behov
och känslor och arbetar på trots tecken på att orken tagit slut. Vi ger dig nya strategier och
förhållningssätt för att du ska kunna ta dig ur den situationen du har hamnat. Vi strävar alltid
efter att möta dig där du befinner dig.
Om du upplever symptom på grund av kronisk arbetsstress ta kontakt med oss direkt eller be din
arbetsgivare ta den första kontakten.

Stress är ingen sjukdom utan kroppens reaktion på en hotfull eller utmanande situation. Sedan urminnestider sågs ”kamp och flykt” som ett livsnödvändigt fenomen för att slåss mot eller fly från faror. Intensiva stresspåslag avlöstes av längre perioder med återhämtning. Vi behöver inte fly på samma sätt i dag men reaktionen på olika stressorrer som ex. arbetskrav, svårigheter i relationer, ekonomiska svårigheter etc. leder till upplevelse av stress och det blir ofta svårt att få den nödvändiga återhämtningen. Det är upplevelsen av en ökade psykiska belastning från olika stressorrer som utlöser känslan av stress. Stress kan ge en obehaglig upplevelse men är inte farlig så länge du får återhämtning. Långvarig stress utan återhämtning kan leda till utmattning med både fysiska och psykiska besvär som huvudvärk, trötthet, koncentrationssvårigheter och humörsvängningar. Utmattningssyndrom Psykisk och fysisk utmattning som inte går att vila bort och orsakas av stressbelastning i arbetet och/eller privat under minst sex månader. Symtom som - koncentrationssvårigheter eller minnesstörningar. - påtagligt nedsatt förmåga att hantera krav eller att göra saker under tidspress. - Känslomässig labilitet eller irritabilitet. - Påtaglig kroppslig svaghet eller uttröttbarhet. - Fysiska symtom som värk, bröstsmärtor, hjärtklappning, magbesvär, yrsel eller ljudkänslighet. - Sömnstörning. Vi tar hänsyn till var just du är i din situation och strävar efter att du ska få ökad förståelse för bakomliggande faktorer för att minska framtida hälsoproblem på grund av stress. Vi stödjer dina starka sidor, hjälper dig att minska upplevelsen av stress, återupprättar balansen mellan aktivitet och vila vilket gör att självläkningsprocessen blir lättare att hantera. Målet är att du ska få förbättrad hälsa, god återgång i arbete eller annan aktivitet samt en bestående beteendeförä

Arbetssätt

Teamet

Lokaler

Finansiering

Prislistor

Med din anmälan ger du oss den information vi behöver för att att du ska få en bra start på din rehab

Du är alltid välkommen att kontakta oss.

Dina uppgifter hanteras enligt vår Integritetspolicy och samtycke enligt GDPR när du sänder information till oss.

    Kontaktformulär.

    Vänligen registrera dig för mer information!

      Kontaktformulär.